OWD

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW BETONU TOWAROWEGO ORAZ  ZAPRAW

1.      Zamówienie:

Podstawą zamówienia jest Cennik obowiązujący z datą złożenia zamówienia.

Za skutki niewłaściwego doboru asortymentu betonu/zaprawy do przeznaczonego celu oraz za skutki niewłaściwego określenia  ilości  w zamówieniu odpowiedzialność  ponosi  wyłącznie Odbiorca.

2.     Dostawa i odbiór:

 1. Zamawianie betonu będzie następowało pisemnie z podaniem żądanej ilości, klasy: wytrzymałości, konsystencji, ekspozycji  oraz rozwoju wytrzymałości i maksymalnego uziarnienia, a także ewentualnych dodatków chemicznych, przewidywanego tempa odbioru i parametrów pompy do betonu.
 2. Jeżeli niezawinione przez Dostawcę okoliczności utrudniają lub opóźniają wykonanie przyjętych zamówień, to jest on upoważniony do poinformowania o tym fakcie Odbiorcę i zaproponowania mu nowego terminu dostawy.
 3. Jeżeli niezawinione przez Dostawcę okoliczności uniemożliwiają wykonanie dostawy, wówczas Dostawca ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części bez obowiązku naprawiania ewentualnych szkód  poniesionych przez Odbiorcę.
 4. Okolicznościami niezawinionymi przez Dostawcę są w szczególności:
  a) decyzje władz uniemożliwiające częściowo lub całkowicie realizację zamówienia,
  b) zakłócenia w ruchu zakładu produkcyjnego spowodowane okolicznościami siły wyższej,
  c) strajk o zasięgu ogólnym, zakłócenia w pracy z powodu zmian dotychczasowych stosunków politycznych i gospodarczych, na które Dostawca nie miał wpływu,
  d) brak potrzebnych do produkcji materiałów i surowców  powstały  z  wyłącznej  winy  ich  dostawców,
  e) opóźnienia w transporcie w wyniku zakłóceń komunikacyjnych, których Dostawca nie mógł przewidzieć ani im zapobiec.
 5. Za podanie Dostawcy niewłaściwych lub niepełnych danych objętych zamówieniem odpowiedzialny jest Odbiorca
 6. Droga dojazdowa dla pojazdu z betonem towarowym/ zaprawą musi być dobrana przez Odbiorcę tak, aby pojazd ten mógł dotrzeć w umówione przez strony miejsce, poruszając się po trasach dostosowanych do przejazdu ciężkich pojazdów ciężarowych. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, wówczas Odbiorca odpowiada za wszelkie wynikłe stąd szkody.
 7. Opróżnianie pojazdu musi odbywać się niezwłocznie po jego przyjeździe na plac budowy w sposób niezagrażający pojazdowi i jego obsłudze oraz osobom znajdującym się na terenie budowy. Osoba upoważniona przez Odbiorcę odpowiada za zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w czasie przebywania pojazdu na budowie. Za wszelkie opóźnienia wynikłe z winy Odbiorcy, wykraczające poza normatywny czas rozładunku dla określonej w cenniku lub ofercie jednostki czasu, Dostawca obciąży Odbiorcę w oparciu o cenę za  przestój  (wg cennika lub umowy między stronami).
 8. Odbiorca zobowiązany jest do wskazania na piśmie osoby upoważnionej do odbioru betonu na budowie oraz podpisywania dowodu dostawy lub faktury.
 9. Osoba upoważniona do odbioru potwierdza na dokumencie WZ zgodność dostawy z  zamówieniem pod względem ilości,  jakości  i  rodzaju zamówionego towaru na  podstawie niniejszych OWD.
 10. W przypadku odmowy przyjęcia, spóźnionego przyjęcia lub niewłaściwego przyjęcia dostawy Odbiorca jest zobowiązany niezależnie od zapłaty ceny kupna do zapłaty odszkodowania chyba, że odmowa lub opóźnienie przyjęcia wynika z przyczyn zawinionych przez Dostawcę.

3.     Przeniesienie ryzyka:

 1. Obiorca ponosi ryzyko pogorszenia się jakości betonu towarowego w skutek zbyt długiego rozładunku (tj. powyżej 90 min od momentu wyjazdu betonowozu z betonem towarowym z zakładu produkcyjnego) lub postoju na budowie z przyczyn niezależnych od Dostawcy.
 2. W przypadku, gdy beton towarowy /zaprawa nie jest dostarczony do miejsca odbioru transportem Dostawcy ryzyko to przechodzi na  Odbiorcę  z  chwilą odbioru towaru w betoniarni.

4.     Odpowiedzialność Dostawcy:

 1. Dostawca zapewnia, że betony towarowe i zaprawy oferowane według Cennika są wytwarzane zgodnie z obowiązującymi dla tego rodzaju towaru warunkami technicznymi i dostarczane do miejsca odbioru lub wydawane przez Dostawcę w  stanie zupełnym  i  nienaruszonym.
 2. Produkty w postaci betonów towarowych oferowanych przez Dostawcę wytwarzane są zgodnie z certyfikowaną  przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB) Zakładową Kontrolą Produkcji (ZKP).
 3. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania Oceny Zgodności betonów towarowych zgodnie z opisem zawartym w ZKP.
 4. Odpowiedzialność Dostawcy za jakość betonu towarowego/zaprawy wygasa, jeżeli Odbiorca lub osoba działająca w jego imieniu miesza beton towarowy/zaprawę z wodą lub innymi dodatkami  pochodzącymi z placu budowy albo też w inny sposób zmienia recepturę  mieszanki betonowej.
 5. Wady betonu towarowego/zaprawy należy zgłaszać Dostawcy w formie pisemnej natychmiast po ich ujawnieniu. Jeżeli reklamacja została zgłoszona ustnie lub telefonicznie,  wówczas wymaga ona niezwłocznego potwierdzenia w formie pisemnej.
 6. Widoczne zewnętrzne usterki betonu towarowego /zaprawy, stanowiące wady jawne niezależnie od tego, jakiego są rodzaju, a także wada ilościowa oraz dostarczenie betonu towarowego/ zaprawy w innej klasie niż zamówiony, należy reklamować natychmiast przy odbiorze. W takim wypadku Odbiorca powinien pozostawić beton towarowy/ zaprawę wstanie  umożliwiającym jego zbadanie przez Dostawcę.
 7. Odpowiedzialność Dostawcy za wady jawne wygasa z momentem potwierdzenia bez zastrzeżeń odbioru betonu towarowego/ zaprawy przez Odbiorcę.
 8. Kostki próbne tylko wtedy uważane są za dowód jakości, jeżeli zostały wykonane przez Odbiorcę w sposób zgodny z  Polska Normą w obecności wyznaczonego w tym celu przedstawiciela Dostawcy.
 9. Odbiorca traci prawo do dochodzenia wymiany towaru wadliwego na pozbawiony wad, jeżeli nie powiadomił Dostawcy o wykryciu w nim wad niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu.

5.     Warunki cenowe i płatności:

 1. Dostawca zastrzega sobie, że jeżeli w czasie pomiędzy przedłożeniem oferty, a jej przyjęciem albo przyjęciem zamówienia, a jego realizacją ulegną podwyżce koszty własne Dostawcy, zwłaszcza ceny zakupu cementu, kruszyw, popiołów lotnych, domieszek, transportu, energii, wówczas cena betonu towarowego/ zaprawy zostanie odpowiednio zwiększona.
 2. O ile Strony nie określą w formie pisemnej inaczej, płatności za dostawy następuje w ciągu 7 dni od dnia.
 3. W razie zwłoki  w  zapłacie nalicza się odsetki  w  wysokości obowiązujących  odsetek
 4. Złożenie reklamacji nie ma wpływu ani  na  obowiązek płatności, ani na jej termin.

 6.     Postanowienia końcowe:

 1. Złożenie zamówienia przez Odbiorcę lub przyjęcie złożonej przez Dostawcę oferty, oznacza, że Odbiorca wyraża zgodę na treść niniejszych „OGÓLNYCH WARUNKÓW DOSTAW BETONU TOWAROWEGO ORAZ ZAPRAW” (OWD) oraz, że stanowią one integralną część umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Dostawą a Odbiorcą w dowolnej formie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWD mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle zawarcia lub wykonania umowy dostawy pomiędzy Stronami rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
 4. W przypadku braku możIiwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, Strony poddadzą ten spór pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Dostawcy.