Polityka prywatności i cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1.Zgodnie z RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

2. W związku z powyższym pragniemy poinformować, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcyjno – Usługowy „ARBET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Pieszej 25 w Szczecinie (70-663) KRS 0000189780; (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej, telefonicznie: 91 48 08 110 oraz e-mailowo: sekretariat@arbet.szczecin.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i wykonywanie umów sprzedaży, wykonawczych lub o świadczenie usług, i innych umów biznesowych której Państwo są stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, realizacja programów lojalnościowych, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy, obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z Państwem w powyższym zakresie,
 • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,
 • współpracy biznesowej i kontaktów biznesowych,
 • prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania,
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
 • przekazywania informacji podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy wykonywaniu umów określonych powyżej,
 • partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są także na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

4. Czy podanie danych jest obowiązkowe:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne.

Konieczność podania danych występuje w przypadkach zawierania i wykonywania umów z Administratorem. Ponadto, w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. nr NIP, PESEL w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych).

5. Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane osobowe dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań umownych na żądanie osoby, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji, udostepnienia danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Uzasadniony interes Administratora polega na dostarczaniu informacji w ramach oferowanych produktów i usług, w celach: poprawy jakoś oferowanych/sprzedawanych towarów lub usług poprzez zasięganie na ten temat opinii lub badanie satysfakcji; wsparcia usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru; zarządzania aktywnością na stronach internetowych Administratora, poprzez jej monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami; obsługi komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy; wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom, dochodzeniu lub obrony przez roszczeniami, a także prowadzeniu postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami; ochrony mienia, zdrowia i życia poprzez rejestrowanie obrazu (monitoring) terenu zakładu pracy/restauracji/sklepu stacjonarnego oraz terenu wokół tych obszarów w zależności od profilu prowadzonej działalności przez Administratora; statystycznych; tworzenia analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacji, w tym zapewnienie rozliczalności.

6. Zakres przetwarzania danych:

 • dla celów określonych w pkt 5.1 powyższej informacji, zakres przetwarzania danych: stosownie do zgody i celu, dla którego została udzielona zgoda;
 • dla celów określonych w pkt 5.2 i 5.3, zakres przetwarzanych danych to: imię i nazwisko lub nazwa firmy pod którą jest prowadzona działalność gospodarcza; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy); adres dostawy albo wykonania umowy lub miejsca zamieszania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności), data urodzenia, nr PESEL lub NIP.
 • dla celów określonych pkt 5.4 i marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej.

7. Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów oraz w zależności od wskazanych w tym punkcie celów.

Przede wszystkim:

 • dane osobowe są przetwarzane przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.
 • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),
 • jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu i marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata).

8. Odbiorcy danych – kto ma dostęp do Państwa danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji celu dla którego zgoda została udzielona lub do wykonania umowy, w tym: zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną, agencjom reklamowym; przewoźnikom/spedytorom, którzy zajmują się dostawą przesyłek pocztowych lub przesyłek kurierskich,
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe,
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością firmy.
 • podmiotom powiązanym z Administratorem kapitałowo albo personalnie,
 • organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne, na podstawie i w granicach obowiązującego prawa,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe na potrzeby Administratora,
 • operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
 • innym podmiotom, jeśli są uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

9. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Obecnie nie planujemy przekazywania Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”).

W przypadku, gdy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się na stronie Administratora w polityce prywatności.

10. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeśli uznasz że przetwarzanie danych dotyczących Państwa danych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. w celu otrzymywania informacji handlowych a dalsze przetwarzanie danych nie jest potrzebne do wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z osobą która wyraziła zgodę). Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11. Pliki cookies i inne technologie

Administrator informuje, że używa na stronach internetowych technologii cookies.

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Cookie NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie ani sprzęt. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika.

Pliki cookie używane na naszej stronie nie gromadzą żadnych informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.

Administrator używa pliki cookie sesyjne, które zawierają dane niezbędne do poprawnego logowania i kontroli tego procesu na stronie. Identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę;

12. Wtyczki Społecznościowe

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

–      Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

–      Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Jak można zarządzać plikami cookies

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać plików cookie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej.  Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W zakresie Polityki Prywatności informujemy nadto, że:

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Na stronie firmy Administratora tj. www.arbet.szczecin.pl, nie gromadzi się i nie przechowuje, ani nie wykorzystuje danych osobowych internautów odwiedzających witrynę.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.