Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Produkcyjno- Usługowy „ARBET” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Piesza 25, KRS: 0000189780, NIP: 852-050-08-94, REGON: 811001173. Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
  – listownie na podany adres siedziby
  – przez e-maila:  sekretariat@arbet.szczecin.pl
  – telefonicznie: 91 48 08 110
 2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy w związku z zainteresowaniem naszą ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania (sprostowania), żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich  interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
  Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.
 4. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 6. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dostarczanie przesyłek kurierskich.
 7. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, w którym umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora w związku z obowiązkami prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.